znak

Bez rozdielu národnosti, náboženstva a farby pleti, majúc na pamäti prosperitu Rádu a želanie pomáhať pri šírení pravých princípov Kráľovského umenia, cieľom bratov združených v lóži je spoločne pracovať podľa slobodomurárskeho učenia a prispieť k upevňovaniu pút v slobodomurárskom bratstve.

Libertas

Čo je slobodomurárstvo

Ako sa stať

Ako sa stať slobodomurárom

Veľká Lóža Slovenska

Veľká Lóža Slovenska

Čo je slobodomurárstvo

Slobodomurárstvo je jedno z najstarších nenáboženských bratských spoločenstiev. Je spoločenstvom mužov so spoločným záujmom o morálne a duchovné hodnoty.

Slobodomurárstvo je dielňa demokracie, filozofické, etické a filantropické hnutie, ktorého zásady sú vzájomná znášanlivosť a úcta k ľuďom.

Slobodomurárstvo si kladie za cieľ mravné zdokonaľovanie svojich členov, ale aj všeobecné zdokonaľovanie spoločenskej morálky presadzovaním hodnôt solidarity, dobročinnosti a humanity.

Tri základné princípy

Po mnoho rokov stojí slobodomurárstvo na týchto troch základných princípoch:

Ako sa stať slobodomurárom

Kto sa môže stať slobodomurárom? Členom lóže sa môže stať každý, kto je schopný povzniesť sa nad svoje náboženské, politické, či rasové predsudky a má dosť síl a vytrvalosti, aby sebavzdelávaním dosiahol slobodomurárske stupne učňa, tovariša a majstra.

Čestnosť, tolerantnosť, rozvážnosť a schopnosť učiť sa sú nevyhnutné predpoklady na to, aby sa z "hľadajúceho" mohol stať aspoň slobodomurársky učeň. Ľudí s takýmito vlastnosťami si slobodomurári vyhľadávajú a dôkladne si overujú, či kandidát vyhovuje ich predstavám. Ak sa niekto prihlási sám, povedzme napísaním niektorej lóži, vyšlú za ním bratov, ktorí si ho preveria nezáväznými rozhovormi, pri ktorých sa hodnotí najmä mravná bezúhonnosť, príčiny záujmu o slobodné murárstvo, schopnosť slobodne myslieť. Hľadajúci (terminus technicus) by mal byť vyzretou vyrovnanou osobnosťou schopnou pravidelne a dlhodobo na sebe pracovať.

Pri prijatí hrajú prvoradú úlohu duchovné hodnoty "hľadajúceho" a jeho morálna čistota. Cieľom lóží je zhromaždiť najlepších predstaviteľov spoločnosti. Náboženské, či politické presvedčenie nie je určujúce, sloboda názoru je úplná. Len stúpenci fašistických, krajne pravicových, ľavicových a iných dogmatických názorov sa zásadne zamietajú. Odmieta sa nekritické, fanatické a neznášanlivé presadzovanie názorov.

Uchádzač je prijatý so súhlasom ostatných bratov. Prijímací rituál do lóže je nezmazateľný, i keď lóžu možno kedykoľvek opustiť a tento akt sa ničím neobmedzuje. Odchodom z lóže alebo vylúčením sa však ruší právo považovať sa za slobodného murára.

Tak ako sa stať Slobodomurárom?

Slobodomurárom sa nestanete samotným vstupom do lóže!

Slobodomurárstvo je životný postoj, ktorý sa môže dosiahnuť len vložením veľkého úsilia a námahy a aj vtedy, keď sa tak stane, musí sa to každodenne dokazovať.

Medzi ľuďmi sú takí, ktorí podľa svojho životného štýlu slobodomurármi už sú a ďalej sa zdokonaľujú, takí, ktorí sa nimi stanú a ďalej sa rozvíjajú, ale aj takí, z ktorých slobodomurári nikdy nebudú.

Samotným príjmom do lóže sa stávame jej členom, ale to je len vonkajšou podmienkou stať sa slobodomurárom.

V lóži sa slobodomurári v hľadaní svetla nemôžu uspokojiť s tým, čo majú a čím sú.

My, slobodomurári, pomocou svojej viery a nádeje ideme ďalej, k zdokonaleniu seba a sveta vôkol nás, budujeme seba každodennou prácou a nazývame to opracovaním hrubého kameňa.

Ako sa môžem stať slobodomurárom ja?

Vysvetlením Vášho dôvodu záujmu o slobodné murárstvo cez kontaktný formulár:

Chcel by som byť slobodomurár
Veľká Lóža Slovenska

Veľká lóža Slovenska

Je jediná, pravá, zvrchovaná, regulérna a uznaná Veľká slobodomurárska lóža na území Slovenskéj republiky.

2009 - Vznik Veľkej lóže Slovenska

Veľká lóža Slovenska bola konštituovaná 21. marca 2009 z Dištriktnej Veľkej lóže Slovenska, patriacej pod Veľkú lóžu Českej republiky, symbolickým aktom rozdelenia dovtedajšieho československého Svetla na dve národné Svetlá. Mimoriadnej slávnosti sa zúčastnilo 21 najvyšších slobodomurárskych mocností a 230 zástupcov národných obediencií z celého sveta.

Slovensko sa tak pripojilo k celosvetovému slobodomurárstvu, keď po prvýkrát vo svojej histórii má svoju vlastnú Veľkú lóžu so svojím Veľmajstrom.

Veľká lóža Slovenska bola dňom svojho vzniku uznaná Veľkou zjednotenou lóžou Anglicka (United Grand Lodge of England), po čom nasledoval akt jej uznania ďalšími národnými Veľkými lóžami z celého sveta.

V súčasnosti má Veľká lóža Slovenska tieto samostatné lóže:

Slovenské slobodomurárstvo zjednotené vo Veľkej lóži Slovenska pokračuje na stavbe chrámu ľudskosti, ktorá začala v roku 1868 a bola prerušená v roku 1938 vznikom Slovenského štátu a nástupom fašizmu. Za 70 rokov fungovania (1868 – 1938) lóže na Slovensku zriadili nemocnicu pre chudobné deti (na dnešnej Lazaretskej ulici), kde členovia lóže bezplatne ošetrili tisícky detí. Neskôr viedli aj detské jasle a škôlku v Blumentále. Lóža Bratstvo, ktorá vznikla v roku 1902, a ktorej členmi boli niekoľkí riaditelia bratislavských škôl, sa venovala podpore mládeže. Slovenskí slobodomurári podporovali štipendiami chudobné deti, zriadili azylovú miestnosť pre ženy, aj ľudovú knižnicu.

Venovali sa osvetovej činnosti v oblasti hygieny, presadzovali výstavbu vodovodu a aktívne bojovali proti alkoholizmu. Pre verejnosť organizovali prednášky o filozofii, umení, archeológii, histórii, literatúre, sexuálnej výchove, demokracii, politickej a náboženskej tolerancii, či veciach ekonomických. Veľká lóža Slovenska sa hlási k odkazu svojich predchodcov a bude pokračovať v započatom diele, stavbe Chrámu ľudskosti, rozvíjaní demokracie, tolerancie, znášanlivosti a spolupatričnosti.

2008 - Vznik Dištriktnej Veľkej lóže Slovenska

Dňa 8.3.2008 sa v Prahe uskutočnilo zjednotenie najväčších českých a slovenských slobodomurárskych organizácií, Veľkej lóže Českej republiky (VLČR) a Veľkého orientu českého. Akcie sa zúčastnilo 14 zahraničných Veľmajstrov a zahraničných delegácií, ktoré svojou účasťou potvrdili, že zjednotenie dvoch historických prúdov slobodomurárstva, ktoré sa svojho času oddelili, je významnou udalosťou nielen v Čechách a na Slovensku, ale aj v medzinárodnom kontexte.

Zjednotenie bolo sprevádzané aj najvýznamnejšou udalosťou v histórii slobodomurárstva na Slovensku. V ten istý deň bola oficiálne založená Veľká lóža Slovenska vo forme dištriktu, združujúca slovenských, ale aj zahraničných slobodomurárov na Slovensku. Slovenské lóže boli doteraz súčasťou VLČR. Vznikom Dištriktnej Veľkej lóže Slovenska sa u nás začína nová etapa vývoja slobodomurárstva, ktorá historicky pokračuje v posolstve Národnej veľkej lóže Československa, ktorá je od svojho vzniku v roku 1923 až po súčasnosť jedinou veľkou lóžou spomedzi postkomunistických krajín kontinuálne uznávanou všetkými významnými slobodomurárskymi mocnosťami, vrátane United Grand Lodge of England.